Σύμβουλος Διαγωνισμών

Οι Διαγωνισμοί Δημόσιου Τομέα, αποτελούν βασικό αντικείμενο ενασχόλησης για την Debrief. Η εταιρία αναλαμβάνει την προετοιμασία της συμμετοχής εταιριών σε Διαγωνισμούς στην Ελλάδα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Αναλυτικά οι Υπηρεσίες μας περιλαμβάνουν:

Φάκελος Δικαιολογητικών: Συντονισμό και Σύνταξη όλων των εγγράφων του Φακέλου Δικαιολογητικών,Έλεγχο Δικαιολογητικών Συνυποψηφίων,Υποβολή ενστάσεων κλπ

Φάκελος-Πρόταση Τεχνικής Προσφοράς*: Πλήρη σύνταξη Τεχνικής Προσφοράς (στρατηγική, πλάνο ενεργειών, ομάδα έργου)

Φάκελος-Πρόταση Οικονομικής Προσφοράς: Αναλυτικός Προϋπολογισμός, Πρόταση και Σύνταξη Οικονομικής Προσφοράς

*(παρέχεται μόνο σε εταιρίες Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων)

Έκδοση Ψηφιακής Υπογραφής:

Συντονισμός Έκδοσης και Τεχνική Εγκατάσταση Ψηφιακής Υπογραφής

Υποβολή Προσφοράς στο ΕΣΗΔΗΣ:

Ηλεκτρονική Υποβολή Διαγωνισμού στο Ηλεκτρονικό Σύστημα ΕΣΗΔΗΣ. Αναζήτηση διαγωνισμών και χρήση συστήματος

Εγγραφή σε Καταλόγους Προμηθευτών Φορέων:

Ολοκληρωμένη Υπηρεσία εγγραφής στους Καταλόγους Προμηθευτών Δημόσιου Τομέα

Bid Management Seminar:

Ολοκληρωμένο Σεμινάριο υποβολής προτάσεων σε Δημόσιους Διαγωνισμούς