Συμβασιοποίηση Διαγωνισμού για τη «Frontex»

Η Debrief ήταν ο Σύμβουλος Επικοινωνίας για τη επιτυχημένη συμμετοχή ελληνικής Εταιρίας Επικοινωνίας στο Διαγωνισμό του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Frontex για το έργο “Framework Contract for Organisation of Conferences and Meetings outside of Poland”. Στο διαγωνισμό συμμετείχαν συνολικά 11 εταιρίες από όλη την Ευρώπη. 

Η Debrief ανέλαβε την πλήρη προετοιμασία της νικηφόρας Προσφοράς: Φάκελος Δικαιολογητικών, Σύνταξη Τεχνικής και Οικονομικής Προσφοράς.

Ο προϋπολογισμός του Διαγωνισμού ήταν 2,5 εκατ. ευρώ.